Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden
 
  
Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, afkomstig van respectievelijk gesloten met Hapro International EDE B.V., tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen. Hapro International EDE B.V. zal in het hiernavolgende als “leverancier”worden aangeduid. 
1.2 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.   

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend en kunnen door de leverancier steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. 
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de leverancier een order of opdracht heeft aanvaard c.q. bevestigd. 
2.3 De leverancier is gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens te presteren, van de wederpartij vooruitbetaling c.q. zekerheid te eisen voor de nakoming van haar verplichtingen. 
2.4 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor de leverancier eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de leverancier. De verplichting van de leverancier gaat nooit verder dan door de leverancier schriftelijk is bevestigd.   

Artikel 3: Offerte 
3.1 Alle aan de wederpartij verstrekte informatie blijft volledig eigendom van de leverancier en mag door de wederpartij op geen enkele wijze aan derden worden kenbaar gemaakt of doorgegeven, behoudens toestemming van de leverancier. De verstrekte informatie moet op eerste verzoek van de leverancier of indien de opdracht uiteindelijk niet wordt verstrekt, onverwijld aan de leverancier worden teruggegeven. Indien in strijd met dit lid wordt gehandeld verbeurt de wederpartij – zonder dat ingebrekestelling is vereist – een direct opeisbare boete van EURO 1.000,00 per overtreding en EURO 100,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de leverancier om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen. 
3.2 De verstrekte informatie is bedoeld om een algemene voorstelling van zaken te geven. De leverancier behoudt zich het recht voor om daar een verandering in aan te brengen. De leverancier is niet aansprakelijk voor druk- en/of schrijffouten en/of kennelijke vergissingen. 
3.3 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de leverancier gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.   

Artikel 4: Prijzen 
4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van montage en in bedrijfsstelling, kosten van verpakking, in-en uitlading, vervoer en verzekering, tenzij anders schriftelijk is vermeld. 
4.2 De leverancier is gerechtigd om ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.   

Artikel 5: Levering en levertijd 
5.1 Levering geschiedt vanaf de vestiging van de leverancier te Ede, danwel vanaf een nader door de leverancier aan de wederpartij kenbaar gemaakte locatie. 
5.2 Opgegeven levertijden geschieden altijd bij benadering; overschrijding daarvan geeft nimmer recht op schadevergoeding tegenover leverancier, noch het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren. 
5.3 De door leverancier opgegeven leveringstijd gaat in op het moment dat alle gegevens, tekeningen, inlichtingen en informatie die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn en – indien tussen partijen overeengekomen – vooruit te betalen bedragen of zekerheden volledig door leverancier zijn ontvangen en/of ingewonnen. 
5.4 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de leverancier kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Als leveringstijdstip geldt het moment waarop de goederen ter verzending bij de leverancier gereed staan. 
5.5 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van de wederpartij en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. 
5.6 De wederpartij dient zichtbare beschadigingen binnen 24 uur na feitelijke levering schriftelijk aan de leverancier te melden, bij gebreke waarvan de leverancier gerechtigd is reclames te weigeren.   

Artikel 6: Transport 
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door de leverancier als een goed koopman bepaald. 
6.2 Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van de wederpartij. Ook indien leverancier voor het transport zorg draagt, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. 
6.3 Mocht een beroep op het gestelde in artikel 6.2 niet opgaan dan is de leverancier nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de wederpartij zijn vordering op vervoerder danwel verzekeringsmaatschappij cederen.   

Artikel 7: Garantie 
7.1 Garantie voor door de leverancier geleverde goederen worden slechts vergeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant deze verstrekt. 
7.2 De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens leverancier (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie. 
7.3 Garantie-aanspraak vallen indien de wederpartij wijziging of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, het geleverde niet volgens voorschrift, onoordeelkundig, of voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor het geleverde bestemd is. 
7.4 Bij garantiewerk is de leverancier gerechtigd de kosten van reizen, transport en beproeving door te berekenen. Indien tijdens de garantieperiode ter reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.   

Artikel 8: Speciuszaken 
Algemene bepaling: bij een speciuslevering gaat het specifiek om levering van roerende zaken, welke speciaal volgens de wederpartij naar diens specifieke eisen en verlangens zijn geproduceerd. 
8.1 De rechten met betrekking tot de ontwerpen, modelrechten, tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven rusten bij de leverancier. 
8.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de leverancier is het de wederpartij verboden eigendommen te dupliceren en/of te verhandelen. 
8.3 Leverancier en wederpartij zullen zich voldoende inspannen om geheimhouding te bewaken met betrekking tot elkaars bedrijfsgegevens en productontwikkeling. 
8.4 De wederpartij is gehouden bij een speciusopdracht daadwerkelijk tot afname en betaling ten aanzien van de leverancier over te gaan, tenzij ander is overeengekomen. 
8.5 De leverancier kan niet door derden aansprakelijk gesteld worden voor ontwerpen, merken, merknamen etc, welke door de wederpartij zijn ingebracht.   

Artikel 9: Retentierecht 
9.1 De leverancier heeft op alle goederen die zich van de wederpartij onder de leverancier bevinden, het recht van terughouding, zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan. In een dergelijk geval berust het risico der goederen bij de wederpartij.  

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
10.1 Uitgesloten is aansprakelijkheid van de leverancier tot elke vergoeding van schade, van welke aard of vorm dan ook, zowel bij de wederpartij als bij derden. Ter zake dit laatste vrijwaart de wederpartij leverancier gaaf en onvoorwaardelijk. 
10.2 Uitsluitend voor zover leverancier door een gerechtelijke instantie toch aansprakelijk wordt geacht, dan is zijn aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de desbetreffende aan de wederpartij verkochte zaken.   

Artikel 11: Reclames 
11.1 Reclames dienen binnen acht dagen na feitelijke aflevering der goederen schriftelijk bij de leverancier te zijn ingediend bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht volledig aan de inhoud van de overeenkomst te hebben beantwoord. Het voorgaande onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5.6. 
11.2 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na verzenddatum der facturen bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud daarvan. 
11.3 Bij gegrond bevinding van de reclame is de leverancier uitsluitend verplicht de goederen te vervangen/repareren, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 
11.4 Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier. 
11.5.1 Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na voorafgaande u uitdrukkelijke toestemming van de leverancier.   

Artikel 12: Eigendom
12.1 Alle door de leverancier geleverde goederen blijven tot het moment van betaling van al hetgeen de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, aan de leverancier verschuldigd is, eigendom van de leverancier. 
12.2 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, worden doorverkocht. 
12.3 In geval nog niet betaalde goederen worden doorgeleverd, is de wederpartij verplicht de eigendom voor te behouden en op eerste verlangen van de leverancier alle vorderingen tot het verschuldigde bedrag, aan de leverancier te cederen.   

Artikel 13: Betaling, rente en kosten
13.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling binnen deze termijn is de wederpartij een rente verschuldigd van 1.5% per maand, of gedeelte van een maand, zonder enige ingebrekestelling is vereist. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij en bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EURO 150,00.. Bij gebreke van (tijdige) betaling zijn wij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
13.2 De wederpartij is nimmer gerechtigd de betaling van een door de leverancier aan de wederpartij toegestuurde factuur zonder schriftelijke toestemming van de leverancier te verrekenen of de betaling daarvan op te schorten, om welke reden dan ook.   

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier. Het in dit lid bepaalde laat de bevoegdheid van de leverancier onverlet om een geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wet of verdrag bevoegd is van het geschil kennis te nemen.